Privacy Policy

Jouw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van Kim Neuhard & Beauty Business Coaching by Kim. Jouw privacy komt op de eerste plaats.
In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze we jouw persoonsgegevens zullen verwerken en welke rechten jij hebt als klant. Beauty Business Coaching by Kim hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Kim Neuhard
Beauty Business Coaching by Kim
Vestigingsadres Bredastraat 2, 3290 Diest
Ondernemingsnummer: BE 0778 778 455
Je kan me steeds contacteren via kim@bbcoaching.be
Per telefoon: 0032 497 545 177

Deze privacyverklaring is van toepassing op:
1) website www.bbcoaching.be
2) op alle (commerciële) relaties tussen Beauty Business Coaching by Kim en haar klanten, prospecten en zakenpartners.
Beauty Business Coaching by Kim tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR. Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Beauty Business Coaching by Kim verzamelt, alsook de wijze waarop Beauty Business Coaching by Kim deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Het bezoeken van de website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de website van Beauty Business Coaching by Kim impliceert jouw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van jouw persoonsgegevens of e-mail bevestiging (opt-in)) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met het cookiebeleid en algemene voorwaarden op www.bbcoaching.be van Beauty Business Coaching by Kim

Soorten persoonsgegevens
Beauty Business Coaching by Kim kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Beauty Business Coaching by Kim

Communicatievoorkeur

Beauty Business Coaching by Kim verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Beauty Business Coaching by Kim, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat jouw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Beauty Business Coaching by Kim toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Beauty Business Coaching by Kim
 • Bezoek van de Website
 • Het invullen van contact -en andere formulieren
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • De verificatie van jouw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Beauty Business Coaching by Kim)
 • Correspondentie met en uitgaande van Beauty Business Coaching by Kim
 • Het meedelen van ideeën betreffende de verbetering van de diensten aan Beauty Business Coaching by Kim
 • Het aanvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van visitekaartjes

De door Beauty Business Coaching by Kim verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
Beauty Business Coaching by Kim kan gebruik maken van jouw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Beauty Business Coaching by Kim
 • Het leveren van de diensten van Beauty Business Coaching by Kim
 • Het leveren van support/klantendienst
 • Het verzenden van specifieke marketing en reclame, updates en promoties op grond van jouw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het verbeteren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Statistische doeleinden
  De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Beauty Business Coaching by Kim zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Beauty Business Coaching by Kim en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Beauty Business Coaching by Kim in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Beauty Business Coaching by Kim jouw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer Beauty Business Coaching by Kim hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Beauty Business Coaching by Kim of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens – dewelke Beauty Business Coaching by Kim heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het jouwe, behoudens wanneer jij je hiertegen uitdrukkelijk heeft verzet.
 • In alle overige gevallen zal Beauty Business Coaching by Kim jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor jouw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerking overeenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van jouw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Beauty Business Coaching by Kim jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op jouw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met kim@bbcoaching.be en aan Beauty Business Coaching by Kim te bezorgen via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Beauty Business Coaching by Kim mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds jouw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Beauty Business Coaching by Kim.

Beveiliging persoonsgegevens
Beauty Business Coaching by Kim verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens.
Beauty Business Coaching by Kim zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud.
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Beauty Business Coaching by Kim, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Beauty Business Coaching by Kim in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.
Tot slot, zal de veiligheid van jouw account ook mede afhangen van de geheimhouding van jouw wachtwoord. Beauty Business Coaching by Kim zal nooit vragen om jouw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u jouw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven jouw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via jouw wachtwoord toegang verkrijgen tot jouw account en jouw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van jouw account. Beauty Business Coaching by Kim raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot jouw account jouw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Update privacybeleid
Beauty Business Coaching by Kim is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Beauty Business Coaching by Kim verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Beauty Business Coaching by Kim jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Bevoegdheidsbeding
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Leuven zijn exclusief bevoegd.