Algemene voorwaarden

Dienstverlener: Besloten Vennootschap – Business Coaching by Kim – Kim Neuhard

 Vestigingsadres: Bredastraat 2, 3290 Diest

 Ondernemingsnummer: 1003-838-251

 Je kan ons bereiken via e-mailadres: kim@bbcoaching.be

 Website www.bbcoaching.be

Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Dienstverlener: Kim Neuhard of Business Coaching by Kim

2. Klant: De ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.

4. Dienst: de diensten die wij leveren: Kim Neuhard of Beauty Business Coaching by Kim

5. Producten: Online cursussen, planners, coaching trajecten die wij via de website verkopen

6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij als Dienstverlener.

7. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst, op de dag van de inschrijving bij de abonnementen of bij het aankopen van een product/dienst.

8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

9. Website: www.bbcoaching.be

Artikel 1. Overeenkomst

Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt Business Coaching by Kim (de dienstverlener) en zijn opdrachtgever. Alle overeenkomsten, prijsoffertes en adviezen zijn vrijblijvend en binden Business Coaching by Kim niet. Een overeenkomst kan bestaan uit een getekende offerte door de klant of uit een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht. Het aankopen van een coaching, live event of online training via de website www.bbcoaching.be is ook bindend. 

Artikel 2. Verbreking van de overeenkomst door de klant

De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van Business Coaching by Kim bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan Business Coaching by Kim.

Artikel 3. Omschrijving van de dienstverlening en de prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. De prijs is exclusief; reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, 21% btw., tenzij anders vermeld.

Business Coaching by Kim biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan:

  • Online Coachings
  • Live Coaching dagen & events
  • Coaching trajecten zowel ter plaatse als online
  • Online trainings Als dienstverlener voeren we de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit.

Business Coaching by Kim is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Dit is steeds afhankelijk van de inzet van jou, als Klant.

Artikel 4. Leveringstermijnen/Duurtijd

De duurtijd is steeds afhankelijk van de gekozen training/dienst. Wij, als Dienstverlener zullen steeds op voorhand meedelen hoe lang de training/academy zal duren. Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld via onze website. De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. De aangekochte training/coaching kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de algemene voorwaarden. Bij aanschaf van de training/dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de gehele training/dienst dient te worden betaald, ook wanneer jij, als Klant, gedurende de training/dienst tot annulering wenst over te gaan. Wanneer jij, als Klant, ervoor opteert om de training/dienst te annuleren, heb je geen enkel recht op enige terugbetaling.

Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij, als Dienstverlener, kunnen maar onze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als Klant aan jouw contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht en verantwoordelijkheden

De dienstverlening/beeldmateriaal blijft eigendom van Business Coaching by Kim tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.

De adviezen en tips die Business Coaching by Kim verstrekt aan de opdrachtgever via advies, coaching, consultancy, training, literatuur, webinars, workshops, of na een andere dienstverlening, zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. Business Coaching by Kim aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn advies voortvloeit.

Artikel 6. Publicatie

Beeldmateriaal gemaakt tijdens coachings door Business Coaching by Kim kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website, blog, Facebook, Instagram,…. Indien u dit niet wenst, gelieve Kim hiervan op de hoogte te brengen.

Beeldmateriaal gemaakt tijdens coachings door Business Coaching by Kim mag door de klant gedeeld worden op sociale media. De klant zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: ‘Fotografie: ‘Business Coaching by Kim’.

Artikel 7. Auteursrecht

Beeldmateriaal en trainings/templates/documenten/excelfiles worden beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Foto’s blijven eigendom van Business Coaching by Kim.

Zonder de schriftelijke toestemming van Business Coaching by Kim is het niet toegestaan de verstrekte foto’s/documentatie/informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever gebruikt worden.

Toegang tot online trainingen en coachings is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen en coachings of de inhoud van de trainingen en coachings mogen niet gedeeld worden met derden.

Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training of coachings met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd zijn.

Wij, als Dienstverlener, hebben de online trainingen en coachings ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis op vlak van coaching. Met de online trainingen wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige tools bij te brengen.

De aangeboden online trainingen en coachings, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via onze Website, mail of via een online platform.

Jij, als Klant, dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken om gebruik te maken van de online trainingen/coachings.

Wij, als Dienstverlener, bieden geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch bieden wij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van jou, als Klant.

Jij, als Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van de online trainingen en coachings. dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener.

Artikel 8. Facturatie

De facturen van Business Coaching by Kim zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling op vervaldag van de factuur wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 75 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van Business Coaching by Kim. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij Business Coaching by Kim schriftelijk aanvaardt deze te behandelen.

Bij aankoop van een dienst op onze website, zal jij, als Klant, het gehele bedrag online betalen via de gegeven opties op onze website.

De coaching trajecten kunnen indien gewenst ook per domiciliëring betaald worden. De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald.

De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geef jij, als Klant, jouw goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 januari ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 februari van de rekening gaan). Wij, als Dienstverlener, zullen hiervoor steeds een factuur uitschrijven.

Indien jij, als Klant, niet tijdig betaalt, zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd om onze Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 9. Geschillenregeling

Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Diest en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Business Coaching by Kim en de opdrachtgever.